Nối mạng
Các Hội Đoàn Bạn ở Bắc California:- Hội Ái Hữu Quảng Ngãi: nuiansongtra.net
- Hội Ái Hữu Phú Yên: aihuuphuyen.org
- Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long: gialong.org
- Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An: chuvananbc.com

Các Mạng Lưới Bạn:


- Hội Ái Hữu Long Xuyên Nam Cali: aihuulongxuyen.org
- Thất Sơn Châu Đốc: thatsonchaudoc.com
- Trung Học Công Lập Tân Châu: tan-chau.com
- Cô Võ Hồng Phi: havuvhp.blogsport.com
- Vũ Thị Thiên Thư: khoidiem.org