Hình ảnh
Tiệc Xuân 2019

Tiệc Xuân Hội Ái Hữu An Giang Bắc California - 09-03-2019 tại Dynasty, San Jose
Năm 2019

New Year - Tân Niên 2019
Máy Ảnh: Dư Quang Nê
Năm 2018

Picnic - Hội Hè 2018
Máy Ảnh: Chiêu Lê

New Year - Tân Niên 2018
Máy Ảnh: Dư Quang Nê
Năm 2017

Picnic - Hội Hè 2017
Máy Ảnh: Dư Quang Nê

New Year - Tân Niên 2017
Máy Ảnh: Dư Quang Nê
Năm 2016

Picnic - Hội Hè 2016
Máy Ảnh: Dư Quang Nê

New Year - Tân Niên 2016
Máy Ảnh: Dư Quang Nê
Năm 2015

New Year - Tân Niên 2015
Năm 2014

Picnic - Hội Hè 2014

New Year - Tân Niên 2014
Năm 2013

Picnic - Hội Hè 2013

New Year - Tân Niên 2013
Năm 2012

Picnic - Hội Hè 2012

New Year - Tân Niên 2012
Năm 2011

Hội Hè
Máy Ảnh: Nguyễn Phương

Hội Hè
Máy Ảnh: Dư Quang Nê

New Year - Tân Niên 2011
Máy Ảnh: Nguyễn Phương
Năm 2010

Hội Hè
Máy Ảnh: Nguyễn Phương

Hội Hè
Máy Ảnh: Dư Quang Nê

New Year - Tân Niên 2010
Máy Ảnh: Dư Quang Nê
Năm 2009

Hội Hè
Máy Ảnh: Nguyễn Phương

Hội Hè
Máy Ảnh: Dư Quang Nê

New Year - Tân Niên 2009
Máy Ảnh: Dư Quang Nê
Năm 2008

Album Hội Hè

Album Họp Nội Bộ

New Year - Tân Niên 2008
Năm 2007

Summer Picnic - Picnic Hè 2007
Previous Years - Các Năm Trước

Summer Picnic - Picnic Hè 2007

Hình Ảnh Xưa