Trang Nhà
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu An Giang


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI ÁI HỮU AN GIANG BẮC CALIFORNIA
Nhiệm kỳ: 2017 – 2020

Cố Vấn:
Ô. Lâm Hữu Ích, Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ô. Bà BS. Mã Xái, Ô. Thảo Đặng, Ô. Nguyễn Công Hoan
Giám Sát:
Ô. Đặng Văn Ngãi, Ô. Lý Hà, Ô. Nguyễn Trung Tính
Hội Trưởng Danh Dự:
Ô. Trần Phước Toàn, Ô. Nguyễn Tấn Thuận
Hội Trưởng:
Ô. Lê Văn Chiêu
Phó Hội Trưởng Nội Vụ:
Bà Từ Bích Thủy, Ô Dư Quang Nê, Ô. Nguyễn Hiền, Ô. Nguyễn Phước Vĩnh, Ô. Phạm Vũ
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ:
Bà Lê Yến, Bà Lê Thị Nhẹ, Ô. David Hải Trần
Phó Hội Trưởng Tài Chánh:
Bà Lillian Đặng (Huỳnh Lệ Điệp)
Thủ Quỹ:
Cô Nancy Huỳnh
Phó Thủ Quỹ:
Cô Annie Lê, Bà Võ Thị Kim Mai
Tổng Thư Ký:
Ô. Phạm Vũ
Phó Tổng Thư Ký:
Ô. Khúc Duy Minh, Ô. Thái Thiện Sự, Ô. Nguyễn Anh Minh
Ban Báo Chí:
Ô. Nguyễn Hiền (Trưởng Ban), Bà Võ Thị Xuân Đào (Phó Ban), Ô. Nguyễn Tấn Thuận, Bà Nhúc Lê, Ô. Nguyễn Phước Vĩnh, Ô. Đặng Văn Ngãi, Bà Lillian Đặng, Ô. Dư Quang Nê, Ô. Phạm Vũ, Ô. Nguyễn Trung Tính, Ô. Khúc Duy Minh, Ô. Nguyễn Công Hoan, Ô. David Hải Trần
Ban Xã Hội và Tiếp Tân:
Bà Mary Cao (Trưởng Ban), Bà Nhúc Lê (Phó Ban), Bà Võ Thị Kim Mai, Cô Annie Lê, Bà Lisa Nguyễn, Bà Võ Thị Xuân Đào, Bà Khúc Mộng Kha, Bà Liên Vũ, Bà Shirley Ngụy, Bà Quách Nhi, Bà Lê Mỹ Dung, Cô La Thôn, Bà Lê Mỹ Ngọc, Bà Hồng Ngọc Hoa, Bà Mai Lai, Bà Lan Mạc
Ban Thanh Niên và Thể Thao:
Ô. Nguyễn Phước Vĩnh (Trưởng Ban), Ô. Trịnh Phát (Phó Ban), Ô. Giang Nguyễn (Phó Ban), Ô. Nguyễn Thành, Ô. Huỳnh Hùng, Paul Yeh, Ô. Huỳnh Chúa, Ô. Huỳnh Hảo, Ông Huỳnh Cẩu, Ô. Thái Bảo
Ban Văn Nghệ:
Bà Lillian Đặng (Trưởng Ban), Ô. Nguyễn Anh Minh, Ô Thái Bảo
San Jose, ngày 18/2/2017
TM Ban Chấp Hành

Hội Trưởng,
LÊ VĂN CHIÊU